عطرها و رایحه های رویایی

نوآوری

رابطه بین “خلاقیت” و “نوآوری و ابتکار” چسیت؟ اگر چیزی “مبتکرانه” باشد، آیا همیشه “نوآورانه” خواهد بود؟ یا اگر “نوآورانه” باشد، آیا مبتکرانه هم خواهد بود؟ در ژیوادان، هر دو این مسائل همواره با هم درآمیخته هستند. از عطرهای زیبا و نفیس گرفته تا محصولات کاربردی و مواد جدید هیجان انگیز، نوآوری های فنی ژیوادان، در حال تاثیر بر آینده ساخت رایحه ها است.

نوآوری در فرهنگ ژیوادان، تجسم یافته است: در تمام شرکت، همه نوآروی دارند، از همکاران ژیوادان در بخش های دور زنجیره تامین  گرفته تا دنیای صمیمی صنعتگران عطرساز. هدف این فلسفه، دو بخش دارد: فعال کردن کارآیی و کاتالیز کردن خلاقیت. بله ، دنیای عطر بسیار خلاق است، اما بر پایه علم و فناوری بنا شده است. این همان چیزی است که به شگفتی و دلپذیر بودن، کمک می کند.