عطرها و رایحه های رویایی

آگاهی و دانش

وقتی ژیوادان می گوید به مصرف کنندگان نزدیک است، واقعا منظورش همین است. ژیوادان در سراسر جهان حضور دارد و به خانه ها در همه جا سفر می کند تا در مورد خاطرات و آرزوهای معطر صحبت کنند. زمین نمناک ، کتابهای جدید ، سواحل تابستانی … دنیای بویایی ما بسیار فراتر از عطر، تا شور و رایحه برای همه چیز وسعت دارد.

ما گروههایی متمرکز بر مصرف کننده متشکل از افرادی از سراسر فرانسه – زن و مرد ، در هر سنی برگزار کردیم. و این همان چیزی است که آنها فاش کردند!